Инфо

КОНТАКТИ И ПРАВА

Андрей Филипов


Театър 199, Славянска N:8
0888 524 844
София 1000
e - mail: mbanza@abv.bg

©

Всички права върху пиесите “Среднощен град”, “Липсващият разказ”, “Снягосници”, “Кой знае?” и “Зимата на нашето недоволство” са запазени и се държат от агенция “Театъраутор”. Използването на тези текстове, под каквато и да бил o форма, трябва да бъде съгласувано с “Театъраутор” – 
ул. “Княз Борис І” № 54
София 1463
тел. (02) 954 9822
факс. (02) 953 1697
e - mail: teautor@bgnet.bg

Всички права върху поезията публикувана в сайта са запазени и се държат от Андрей Филипов. Използването на тези текстове, под каквато и да било форма, трябва да бъде съгласувано с автора.

Правата върху материалите в галерията на сайта са запазени и се държат от Андрей Филипов. Използването им, под каквато и да било форма, трябва да бъде съгласувано с автора.